Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi
Vesellemin İsimleri
 Aleyhi’s-salatü vesselam efendimiz kalbi şeriflerine işaret ederek "takva buradadır” buyurdu. İmamı Ahmed ibni Hanbel, Müsned c.2.s.277/7713 (Mısır). Tabarani, el-Mu’cemü’l-Kebir c.22.s.74/183 (Musul). Beyhaki, Şuabu’l-İman c.7.s.508/11151 (Beyrut). Heysemi, Mecmau’z-Zevaid c.8.s.185 (Kahire). 
 
“muhakkak ki Rabb’ımız Allah’tır deyip sonrada istikamet üzere olanlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaktır” Ahkaf 46/13
 
 
 
 
 
— hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 sohbet 10
 
hacı Muhammed Bilal Nadir Hazretleri mp3 sohbet 10
 
— Diğer Sohbetler
 
İzlenme : 1221 İndir »