HACCIN YASAKLARI - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

HACCIN YASAKLARI

 

1. İhramlı iken ailesiyle cima etmek,

2. Koku sürünmek,

3. Dikişli elbise giymek,

4. Tırnak kesmek,

5. Tıraş olmak, saçından sakalından bütün gövdeden bir kıl ko-par-mamak,

6. Başı ve yüzünü kapamak,

7. Harem bölgesinden yeşillik ve ağaçları kesmek,

8. Hill ve Harem bölgelerinde av yapmak.

İhramlı bir hacı haccın yasaklarından birini yaparsa kendisine ceza gereklidir.

Haccın yasakları: İhrama girdiği anda başlar. Mina’da şeytan taşlanıp, kurban kesilip traş olduktan veya saçlarının uçlarından biraz kısalttıktan sonra, zevcesi ile cinsel ilişkiden başka ihramın bütün ya-sakları kendisine mübah olur. Bundan sonra aynı günde yani Bay-ramın birinci gününde veya ikinci veya üçüncü gününde Mekke’yi Mükerremeye dönüp ziyaret tavafını da yaptıktan sonra artık hanımı ile cinsel ilişki de serbest olur. (Hidaye Şerhi, Ömer Nasuhi Bilmen)

CEZALAR

Hac veya umre için ihrama girmiş olan zatlar için yapılması şer’an yasak olan şeylere cinayetülhac denir. Bu hususta kasten veya sehven yanılarak veya unutularak yapılması aynıdır. Şafilere göre hata ile unutmak afv edilmiştir. Hac ve umreye ait yasaklar cinayetler şu beş kısma ayrılır.

1- Yapılmalarından dolayı yalnız birer koyun ve keçi kesilmesi icap edilen yasaklar.

İhrama girmiş buluğ çağındaki bir zatın bir uzvuna tamamen veya bir uzvu miktarı muhtelif yerlerine güzel kokulu bir şey sürmesi başına kına yakması, yağ sürmesi, tam bir gün akşama kadar dikişli bir elbise giymesi veya başını örtülü bulundurması başının en az dörtte birini traş ettirmesi, fazla tüylerini gidermesi, tırnaklarını kes-mesi haccın vaciplerinden terk etmesi, cünüp ve hayız olarak tavafi kudumda veya tavafı vedada veya abdestsiz olarak tavafı ziyarette bulunması bu gibi yasaklar yapıldığında bir koyun veya keçi kurban kesmesi gerekir.

2- Yapılmasından dolayı deve veya sığır kesilmesini gerektiren fiiller.

Bir kimse ihrama girdikten sonra Arafat vakfesini yapmadan önce helali ile cinsel ilişkide bulunur ise bütün mezheplerin ittifakı ile Haccı fasid olur.

Bu kimse haccı bozulmamış gibi haccın tüm vecibelerini yerine getirir. Ayrıca Hanifi mezhebine göre bir koyun veya bir keçi, Şafi, Maliki, Hambeli mezheplerine göre sığır veya deve kesmesi gerekir. Haccı fasid olduğundan ertesi yıl veya imkan bulduğu en kısa zaman-da haccını kaza etmesi gerekir. (Hidaye Şerhi, Ömer Nasuhi Bilmen İlmihali) Nevevi El İzah, sahife: 171-172, İbni Kudame, cilt:4, sahife: 530-531.

Bunlar Arafat’ta vakfeden sonra yapması gereken vacip ve sün-net vazifelerini yapmadan daha traş olmadan veya saçlarını kestirme-den evvel hanımı ile cima yönünde birleşirse deve veya sığır kurban etmesi gerektiriyor. Eğer tekrar tekrar cinsi yakınlıkta bulunursa ilk cinsi yakınlık için deve veya sığır sonrakiler için her birisi için koyun ve keçi kurban etmesi lazımdır.

Sair bir kimse cünüp halinde veyahutta hayız ve nifas halinde ziyaret tavafını yaparsa deve veya sığır kurban kesmesi gerekir. Te-mizlik halinde gelir tekrar tavaf vazifelerini temiz olaraktan yapar iade ederse cezası sakıt olur.

3- Her birinin yapılmasından dolayı bir fıtra sadakası miktarı sadaka vermesini icap ettiren fiiller.

Bunlar ihramlı bir kişinin uzuvlarından birinin az bir miktarına güzel kokulu bir şey sürmesi. Bir günden az dikişli bir şey giyilmesi veya başını örtmesi, başının dörtte birinden azını traş etmesi. Yalnız bir tırnağını kesmesi, başkasını traş etmesi, başkasının tırnağını kes-mesi, kudum tavafını veya veda tavafını abdestsiz yapması. Bu fiilleri yaparsa fıtra sadakası miktarınca sadaka vermesi icap eder.

Tedavi için güzel kokulu bir şey kullanması da cezayı gerektirir. Ama bir yaraya tedavi için zeytinyağı sürmesi ceza gerektirmez. Kırık bir tırnağı da koparması caizdir.

4- Her birinin yapılmasından dolayı fıtre miktarından daha az bir sadaka vermeyi gerektiren fiiller.

İhramlı bir kimsenin çekirge öldürmesi, üzerindeki kehleyi öldür-mesi veya başkasının üzerindeki kehleyi öldürmesi için göstermesi. Bu işleri yapan ihramlı dilediği bir miktar sadaka verir.

Öldürülen kehleler üçten fazla olursa bir fitre miktarı sadaka vermesi icap eder. Hariçte mesala yolda görülen bir kehleyi öldür-mekten dolayı bir şey lazım gelmez. Çünkü bu eziyet gören bir hayvan olduğundan esasen öldürmesi caizdir.

5- Her birinin yapılmasından dolayı bedelini ödemesi gereken fiiller.

Bunlar da ihramlıların av hayvanlarını öldürmesinden veya Mekke’yi Mükerremenin Haremindeki yaş ağaçları ve yeşil otları kesip koparmasından ibarettir. Bir ihramlı gerek haremi şerifte ve gerek harem haricinde hiçbir hayvanı öldüremez. Ve öldürene delalet ede-mez. Yine bir ihramlı Mekke’yi Mükerremenin haremindeki yaş ağaç-ları yeşil otları kesemez. Tersine hareket edenler kıymetlerini öderler. Şöyle ki öldürülen hayvan eti yenilmeyen hayvanlardan ise cezası bir koyun veya keçi kurban etmektir. Fakat eti yenilen hayvanlardan ise öldürüldüğü yerdeki kıymeti iki adil zat tarafından tayin edilerek ta-mamen sadaka verilir. Eğer bir fıtra sadakasından az ise yerine bir gün oruç tutması da kifayet eder.

Biçilen bu kıymet bir kurban değerinde ise ihramlı muhayyerdir. Dilerse kurban keser dağıtır. Dilerse parasını fakirlere dağıtır.

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>