Vera' - (Zuhurat-ı Vakf-ı Güneş)

VERA’

 

Vera’ dediğimiz, her türlü şüphelilerden çok sakınmaktır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, imanın en yükseği vera’dır. İmanda ancak vera’da hitam bulur. Bir kimse de şu on şeyi nefsi üzerine aynı farz gibi görmeyince, vera’sı tamam olmaz:

Bir; dilini gaybetten, lüzumsuz söz, kelamdan hıfz etmektir.

İki; su-i zandan içtinabdır, yani her bir şeyi gözü ile görmeden, kulağı ile işitmeden tahmin üzere benim zannım üzere şöyledir, deyip de kötü zanda olmaktır.

Üç; istihza yani bir kimseyi alay etmekten ve gevezelik ve maskaralıktan sakınıp, içtinaptan sakınmaktır.

Dört; mahrem olanlara bakmayıp, göz yummaktır.

Beş; sözünde durup, sadık olmaktır.

Altı; ucubdan sakınmaktır, yani servetine, ilmine dayanıp da mağrurlanıp, gurura ve eminliğe düşmemektir ve Allah korkusunu her an içinden çıkarmamaktır.

Yedi; maddi malını, servetini bir de kendine verilen ömür hayatını Allah yoluna riyasız, rızalı yerlere harç edip günah, gayri meşru yerlere sarf etmemektir.

Sekiz; kibirden, gururdan, büyüklenmekten çok sakınmaktır.

Dokuz; beş vakit namazı erkanına riayetle huzur-ı kalb ile hu-şu ve edeb ile kılmaya devam etmektir.

On; ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzere olup, doğru istika-mette olmaktır. Ehl-i sünnet dediğimiz, Peygamber Efendimiz ve dört tane halifelerdir. Bunların itikadında olmaktır. Bunların dışında yetmiş iki tane sapık mezhepler vardır. Onlara takılmamaktır.

Hadis-i Şerif:

 

اُطْلُـبُوا الْخَيْرَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ

 

Yani, “hayrı güzel yüzlü olan kimselerden arayıp, ondan talep edip, isteyiniz”[1] diye buyurdu. İşte bu hadis-i şerifte hayrı aranacak, ancak kamil mürşid-i kamillerdir ki, onların sözleri de çok güzel, faydalıdır. Yüzleri de nurlu, güzel olur. Bu hadis-i şerife göre kamil şeyhlerin güzel yüzlü olmasına işaret vardır.

 


[1] Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, c. 11, s. 81/11130 (Musul); Beyhaki Şuabu’l-İman, c. 3, s. 279/3541 (Beyrut).

<<< Önceki Kayıt - Sonraki Kayıt >>>